Zhang Zhiyu

Published:2017-07-31

 

Details of the Faculty or Staff

Zhang Zhiyu

Male

Associate research fellow

Address: Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences

Baiwanzhuang Road 26, Beijing, 100037 P.R. China

                   E-mail: zhangzhiyu@cags.ac.cn 

Phone: +86-10-68999720

Education Experience

 • 9 / 2008 – 6 /. 2011  China University of Geosciences (Beijing), doctor, Mineralogy, Petrology and Mineral Deposit Geology

   

 • 9 / 2006 – 6 / 2011  China University of Geosciences (Beijing), master’s degree, Mineralogy, Petrology and Mineral Deposit Geology

   

 • 9./ 2002 – 6 / 2006  Tianjin University of Commerce, bachelor’s degree, Mineralogy of Gem and Jade

   

Professional Experience

7 /. 2013 – present  Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, associate research fellow

7 /. 2011 – 6 /. 2013  China University of Geosciences (Beijing), post doctorate, Mineral Resource Prospecting And Exploration 

Research interests

 • Mineralogy

  Petrology

  Mineral Deposit Geology

Awards and Honors, Academic posts

Scientific Research Projects

 •  

  (1)   Youth Fund Project of National Natural Science Foundation. Genesis of pegmatoid shell: case studies from the super-large Dahutang  tungsten deposit in Jiangxi Province, 2016.01-2018.12, RMB 250,800, presiding. 

   (2)  Basic Scientific Research Funds Program of Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences. Genesis of Jagged Quartz  Layer of porphyry copper deposit in Pingmiao, Dahutang area, North Jiangxi Province, 2016.01-2018.12, RMB 300,000, presiding.  

  (3)   Subject of Subproject of China Geological Survey Project. Geochemical pilot mapping of magmatic rocks in the important metallogenic  belt of South China, 2016.01-2018.12, RMB 3.6 million, presiding. 

  (4)  Outsourcing Subject of China Geological Survey Project. Research on the metallogenic mechanism of Hemushan iron deposit in  Ma’anshan city, Anhui Province, 2014.01-2014.12, RMB 100,000, presiding. 

  (5)  Open Subjects of State Key Laboratory of Geo-Processes and Mineral Resources. Geochronological and geochemical research of  skarn type copper deposits in Anqing-Guichi area in the Middle and Lower Yangtze River, 2011.07-2013.06, RMB 30,000, presiding.

  (6)  Crisis Mines Office Project of China Geological Survey. Summary of mineralization law and research on metallogenic mechanism of  skarn type deposits in the Middle and Lower Yangtze River, 2009.01-2011.12, RMB 5 million, participation.  

  (7)  National Natural Science Foundation Project, Petrological genesis of Jadeitite and related rocks in Burma, 2007.01-2009.12, RMB 390,000,  participation. 

 • Publications

 •  

           Zhang Zhiyu, Du Yangsong, Zhang Jing. 2013. Alteration, mineralization, and genesis of the zoned Tongshan skarn-type copper deposit, Anhui, China. Ore Geology Reviews, 53: 489-503. 

         Zhang Zhiyu, Du Yangsong, Teng Chuanyao, Zhang Jing, Pang Zhenshan. 2014. Petrogenesis, geochronology, and tectonic significance of granitoids in the Tongshan intrusion, Anhui Province, Middle–Lower Yangtze River Valley, eastern China. Journal of Asian Earth Sciences, 79: 792-809. 

           Luo Gan, Zhang Zhiyu (corresponding author), Du Yangsong, Pang Zhenshan, Zhang Yanwen, Jiang Yongwei. 2015. Origin and evolution of ore-forming fluids in the Hemushan magnetite–apatite deposit, Anhui Province, Eastern China, and their metallogenic significance. Journal of Asian Earth Sciences, 113: 1100-1116. 

              Zhang Zhiyu, Hou Zengqian, Peng Huaming, Zhu Xiaoqiang, Pan Xiaofei, Ye Zeyu. 2015. Exsolution of Primary Fluids from Magma in the Superlarge Dahutang tungsten deposit of Jiangxi Province: Records from the Pegmatoid Shell, Geological Bulletin of China, 34(2-3): 487-500. 

              Zhang Zhiyu, Du Yangsong, Xiang Wenshuai, Teng Chuanyao, Long Wangsheng, Dong Yucui, Li Xianglian. 2012. Genesis of Anqing copper-iron deposit, Anhui Province: Constraints from mineal deposit geology and element geochemistry, Acta Petrologica Sinica, 28(11): 3739-3756.  

             Zhang Zhiyu, Du Yangsong, Pang Zhenshan, Zhang Jing, Teng. Chuanyao 2012. Element geochemistry zoning of Tongshan copper deposit in Chizhou, Anhui Province, and its implications. Acta Petrologica Sinica, 28 (10): 3255-3270.  

             Zhang Zhiyu, Shi Guanghai, Ouyang Qiumei, Liu Wei, Gong. Qinghe 2012. Petrology of the jadeitite and jadeitized omphacitite from Guatemala and its geological implications. Acta Geologica Sinica, 86(1): 198-208.  

             Zhang Zhiyu, Du Yangsong, Zhang Jing, Pang Zhenshan. 2011. SHRIMP zircon U-Pb geochronology, petrochemical and geochemical characteristics of Tongshan intrusion in Guichi, Anhui Province. Geological Review, 57 (3): 366 – 378.  

          Zhang Zhiyu, Du Yangsong, Zhang Jing, Pang Zhenshan, Li Dapeng, Jia Pengfei. 2010. Alternation and Mineralization zoning in Tongshan skarn-type copper deposition in Guichi, Anhui Province, and its genesis. Mineral Deposits, 29 (6): 999 -1016.  

          Jiang Yongwei, Zhang Zhiyu (corresponding author), Du Yangsong, Luo Gan, Zhang Yanwen, Zheng Zejun, Ren Chunlei. 2015. Mineralogy of Hemushan iron deposit in southern part of Ningwu ore concentration area and its genetic significance. Mineral Deposits, 34(1): 163-178.  

             Dong Yucui, Zhang Zhiyu (corresponding author), Du Yangsong, Long Wangsheng, Teng Chuanyao, Li Xianglian. 2013. Evolution of ore-forming fluids in the Anqing copper-iron deposit, Anhui Province, and its ore-forming implications. Geological Journal of China Universities, 19(2): 245-258.   

          Ye Zeyu, Zhang Zhiyu, Pan Xiaofei, Peng Huaming. 2016. A study of the relationship of W-Cu-Mo mineralization features of the Shimensi ore district in Northern Dahutang, Jiangxi Province. Acta Petrologica ET Mineralogica, 35(3); 457-468.

          Liu Yan,Zhang Rongqing,Zhang Zhiyu,Shi Guanghai,Zhang Qichao,Abuduwayiti Maituohuti,Liu Jianhui. 2015. Mineral inclusions and SHRIMP U-Pb dating of zircons from the Alamas nephrite and granodiorite: Implications for the genesis of a magnesian skarn deposit. Lithos, 212: 128-144. 

  Du    Yangsong, Cao Yi, Zhang Zhiyu, Pang Zhenshan, Li Dapeng. 2011. Mesozoic In-situ and external skarn magmatic-hydrothermal mineralization in the Anhui segment of the Lower Yangtze metallogenic belt. Acta Geologica Sinica, 85 (5): 699-711.

             Teng Chuanyao, Du Yangsong, Zhang Zhiyu, Long Wangsheng, Dong Yucui, Li Xianglian. 2012. Mineral characteristic of skarns in the Anqing copper deposit of Anhui and their geological significance. Acta Petrologica ET Mineralogica, 32 (3): 40-50.

         Yang Shuang, Du Yangsong, Cao Yi, Zhang Zhiyu, Liu Shaofeng. 2012. Forming process of Dongguashan stratabound skarn Cu deposit in Tongling, Anhui Province: Evidence from pyrrhotite. Geoscience, 26 (1): 54-60.  

           Zhang Jiajing, Shi Guanghai, Tong Guisheng, Zhang Zhiyu, Liu Hai, Wu Rongtu, Chen Lei. 2009. Geochemistry and geochronology of copper and polymetal-bearing volcanic rocks of the Erhuling Formation in Xujiadun, Zhejiang Province. Acta Geologica Sinica, 83 (6): 791 – 799.  

           Chen Hongjin, Zhang Jing, Jia Pengfei, Li Dapeng, Zhang Zhiyu, Wang Yuqi. 2011. Re-Os isotopic dating of sulfides from the Tongshan copper deposit, Anhui Province and its geological implications. Acta Petrologica Sinica, 27 (6): 1779-1884.  

          Li Dapeng, Du Yangsong, Zhang Jing, Pang Zhenshan, Zhang Zhiyu, Jia Pengfei, Li Pinjie. 2011. Chemical characters and genesis of minerals in the granodiorite-porphyry from the Tongshan deposit, Anhui Province. Geology and Exploration, 47 (5): 865-875. 

     Li Dapeng, Du Yangsong, Zhang Jing, Pang Zhenshan, Zhang Zhiyu, Jia Pengfei. 2009. Ore-controlling structure and mineralization of skarn type copper deposit in Tongshan, Anhui Province. Acta Mineralogica Sinica, supplement: 178.  

          Shi Guanghai, Jiang Neng, Liu Yan, Wang Xia, Zhang Zhiyu, Xu Yongjing. 2009. Zircon Hf isotope signature of the depleted mantle in the Myanmar jadeitite: Implications for Mesozoic intra-oceanic subduction between the Eastern Indian Plate and the Burmese Platelet. Lithos, 112: 342 – 350. 

 • 9824010